System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje wystandaryzowany przebieg procesów walidacji i certyfikacji kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA powstał w 2015 r. i został opracowany w partnerstwie z przedstawicielami przedsiębiorców (Krajową Izbą Gospodarczą) oraz przedstawicielami edukacji zawodowej (Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego) – jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy!

W pełni dostosowany do założeń wdrożonej w Polsce Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz wytycznych UE. 
Jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zgodność Certyfikacji w Systemie KCA z wytycznymi określonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

(MFiPR/2021–2027/8(1))
obowiązującymi od 27.10.2022

„Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027”

Załącznik 2 (obowiązujący od 27.10.2022 r.)
„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+”

określa zgodność i rozpoznawalność certyfikatów KCA jako dokumentów potwierdzających uzyskanie kompetencji oraz kwalifikacji rynkowych.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl