System Certyfikacji Kwalifikacji KCA

Walidacja i Certyfikacja kwalifikacji rynkowych

Podstawowym celem działalności Krajowego Centrum Akredytacji jest realizowanie procesów WALIDACJI mających na celu obiektywne sprawdzenie czy osoby ubiegające się o nadanie (potwierdzenie) określonych kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych niezależnie od sposobu uczenia się) osiągnęły wyodrębnioną część lub całość wymaganych efektów uczenia się – zakończonych CERTYFIKACJĄ, czyli wystawieniem dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji.

POTWIERDZENIE

KAŻDYCH

UMIEJĘTNOŚCI

 

NABYTYCH W SPOSÓB FORMALNY
W SZKOLE, NA KURSACH i SZKOLENIACH ZAWODOWYCH

ORAZ

NABYTYCH W SPOSÓB NIEFORMALNY
POPRZEZ WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY

Zgodny z wytycznymi UE

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje wystandaryzowany przebieg procesów walidacji i certyfikacji kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA powstał w 2015 r. i został opracowany w partnerstwie z przedstawicielami przedsiębiorców (Krajową Izbą Gospodarczą) oraz przedstawicielami edukacji zawodowej (Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego) – jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy!

W pełni dostosowany do założeń wdrożonej w Polsce Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz wytycznych UE.
Jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zapoznaj się z obowiązującymi procedurami
Stawiamy na jawność informacji i dbamy o komfort!

Podstawą funkcjonowania Systemu KCA jest rozdzielne podmiotowo i etapowe realizowanie Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji dla poszczególnych kwalifikacji. System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje rozdzielność osobową (rozdzielenie ról osób kształcących i egzaminujących) oraz podmiotową (zewnętrzne Instytucje Walidujące przeprowadzają zlecone egzaminy, których wyniki są weryfikowane i uznawane przez Instytucję Certyfikującą – wystawiającą Certyfikaty KCA potwierdzające kwalifikacje).

Procesy walidacji, zgodnie z wdrożoną normą, realizowane są etapowo w formule egzaminów teoretycznych i praktycznych.  Procesy walidacji są objęte stałym monitoringiem Instytucji Certyfikującej, która zabezpiecza poprawność realizacji oraz dba o przestrzeganie norm i standardów Systemu KCA.

Należymy do ścisłej czołówki najlepszych,
oto powody:

Uznanie pracodawców

Jako jedyni na rynku możemy legitymować się rekomendacjami największych organizacji zrzeszających pracodawców w Polsce, w tym m.in. : Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan oraz setkami rekomendacji od indywidualnych przedsiębiorców branżowych.

Profesjonalny system

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA to profesjonalnie opisany i wystandaryzowany system walidacji oraz certyfikacji kwalifikacji rynkowych nadawanych na zasadzie swobody gospodarczej oraz kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Doświadczenie i wiedza

Nasza Instytucja wywodzi się z połaczenia najlepszych doświadczeń organizacji zrzeszającej polskich przedsiębiorców – Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) i organizacji edukacyjnej – Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, których porozumienie z 2015 roku stanowi fundament Krajowego Centrum Akredytacji. 

Jako jedyni na rynku legitymujemy się  rekomendacjami największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących pracodawców wszystkich branż i sektorów !

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA to:

Etapowość

Podstawowym założeniem Systemu KCA jest to, że Walidacja poprzedza Certyfikowanie.

Trafność

Walidacja w Systemie KCA jest prowadzona w sposób trafny. Oznacza to, że weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji (Standard Kwalifikacji).

Przejrzystość

Walidacja realizowana przez Instytucje Walidujące w ramach Systemu KCA obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się kandydatów oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla danej kwalifikacji.

Rzetelność

Zgodnie z normami Systemu KCA walidacja jest przeprowadzana rzetelnie. Wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających Walidację zgodnie
z Systemem KCA (Standard Walidacji).

Rozdzielność osobowa

Kluczowym założeniem Systemu KCA jest dbałość o osobowe rozdzielenie ról osób kształcących danego uczestnika od osób weryfikujących jego wiedzę i umiejętności – weryfikujemy to każdorazowo!

Jakość

System KCA opiera się na jasno sformułowanych i spisanych procedurach, normach oraz standardach, które gwarantują najwyższą jakość realizowanych zadań. Wysoki standard usług zapewnia Wewnętrzny System Zapewnienia Jakośći.

Rozdzielność podmiotowa

Instytucja Certyfikująca realizuje procesy walidacji poprzez zewnętrzne Instytucje Walidujące, natomiast procesy certyfikacji poprzez akredytowane jednostki terenowe – Regionalne Centra Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji.

Precyzja

Instytucja Certyfikująca posiada opisane i wdrożone standardy oraz procedury definiujące jej działalność, w tym procedury odwoławcze dla uczestników procesów walidacji i certyfikacji.

Doświadczenie

W swojej działalności bazujemy na ogromnym doświadczeniu naszych uznanych rynkowo partnerów – liderów branży edukacyjnej, którzy stanowią czołówkę instytucji prowadzących kształcenie zawodowe w kraju (Zakłady Doskonalenia Zawodowego).

Profesjonalna kadra

Do organizacji procesów nadawania kwalifikacji zatrudniamy najlepszych specjalistów! Nasi pracownicy to kadra o ogromnej  wiedzy i wieloletnim doświadczeniu rynkowym. Podobnie nasi egzaminatorzy to ludzie o najwyższych kompetencjach.

Certyfikacja kwalifikacji w latach 2016-2022

Aktualnie w systemie KCA zostało wystawionych już ponad 20 000 certyfikatów.

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2022 rok