ARKUSZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
PROCESU NADAWANIA KWALIFIKACJI W SYSTEMIE KCA

  s   Wszystkie pola formularza są wymagane.
   

  Dane osobowe*:

  (*wypełnić drukowanymi literami)


   

  Adres korespondencyjny:

   
  s   Przycisk wysyłania formularza znajduje się pod wymaganymi klauzulami.
   

  Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do Procesu Walidacji i Certyfikacji w Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Oddział w Warszawie, funkcjonujący na rynku pod marką Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) z siedzibą w Warszawie, przy Podwale 17 lok. 117, 00 – 252 Warszawa, zwany dalej „KCA”. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kca.edu.pl, lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

  2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody w sposób tradycyjny w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: biuro@kca.edu.pl.

  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.
   Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
   Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
   Telefon: 22 860 70 86.

  1. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są od:

   • podmiotów – na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., 2198), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami),

   • pracodawców – na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917),

   • bezpośrednio od Pani/Pana.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Procesu Walidacji (egzaminowania) kandydatów przystępujących do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego efekty kształcenia (wiedzę, umiejętności i kompetencje) oraz Procesu Certyfikacji w obszarze kwalifikacji rynkowej / zawodowej realizowanych w Systemie KCA w celu:

  • rezerwacji miejsca na egzaminie teoretycznym i praktycznym w ramach realizowanego procesu walidacji i certyfikacji dla uczestnika oraz przygotowania potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem i Administratorem oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w przypadku uczestników zgłoszonych przez inne osoby (wywiązanie się z obowiązków wobec Klientów zgłaszających uczestników);

  • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe;

  • przeprowadzenia szkolenia lub przygotowania wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu umiejętności, przekazywanego do zewnętrznej instytucji przeprowadzającej egzamin lub sprawdzian (w tym prowadzenie listy obecności uczestników, uzyskanych ocen oraz przygotowanie dokumentów wymaganych przez egzaminatorów) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;

  • ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z Państwa udziałem w szkoleniu lub przystąpieniem do egzaminu lub sprawdzianu umiejętności – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

  • przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

  • kierowania do Państwa treści marketingowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni);

  • kontaktowania się w sprawach związanych z zawartą umową z osobami przez Państwa wyznaczonymi – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów). Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. aktami jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania jest niemożność realizacji określonych celów:

   • realizacji zamówień publicznych – na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
    publicznych
    (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

  W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu realizacji zadań związanych z organizacją i realizacją Procesów Walidacji i Procesów Certyfikacji Kwalifikacji w Systemie KCA.

  1. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  2. Administrator może przekazać Pana/Pani dane następującym kategoriom odbiorców:

   • podmiotom przeprowadzającym egzaminy i sprawdziany Państwa umiejętności,

   • wykładowcom prowadzącym kursy i szkolenia,

   • podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umowy,

   • przedsiębiorcom obsługującym system informatyczny Administratora,

   • podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne lub księgowe.

  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:

   • pracownikom Krajowego Centrum Akredytacji – Związku ZDZ Oddział w Warszawie (Administratorowi) oraz pracownikom Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Bydgoszczy, stanowiącego jednostkę terenową Administratora zajmującą się organizacją Procesów Nadawania Kwalifikacji na drodze Egzaminów Zewnętrznych,

  • pracownikom Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz, KRS 0000012687, NIP 5540313030 jako Instytucji Walidującej w celu organizacji i realizacji Procesu Walidacji (egzaminowania),

  • członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez KCA na podstawie powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją umowy na realizację Procesu Walidacji Kwalifikacji w Systemie KCA, w celu przeprowadzenia procesów egzaminacyjnych,

  • pracownikom SORGA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, KRS 0000725314, NIP 5223119611, w zakresie czynności wymaganych do obsługi elektronicznego systemu zarządzania procesami realizowanymi przez Krajowe Centrum Akredytacji (www.sorga.pl), innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział Komunikacji, Policja, Prokuratura, Sądy, Urząd Skarbowy, itp.).

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony:

  • protokoły egzaminów zewnętrznych oraz dokumentacja z teoretycznej i praktycznej części egzaminu, w przypadku, gdy są w postaci papierowej są przechowywane przez okres 5 lat, a następnie archiwizowane,

  • dokumentację z realizacji Procesu Nadawania Kwalifikacji przechowuje się przez okres 5 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu, w celu ew. wystawienia duplikatów, a następnie archiwizuje.

  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny w postaci dokumentacji papierowej.

  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  3. Krajowe Centrum Akredytacji (Związek ZDZ Oddział w Warszawie) nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i realizacji Procesu Nadawania Kwalifikacji (walidacji i certyfikacji) w Systemie KCA oraz pozostałych czynności ściśle z nim związanych.


   

  Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną

  Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak
  również, że podanie tych danych było dobrowolne.